Logo Przygoda z Nysą

Under Construction

We’re working hard to improve our website. Stay tuned.

do biegania jeżdżenia spacerowania

© 2023 SeeYouInZgorzelec

Informacja Turystyczna | Dom Jakuba Böhme
Tourist Information | Touristeninformation
ul. Daszyńskiego 12,
59-900 Zgorzelec

telefon:  511426761
e-mail : it@zgorzelec.eu

CENTRUM REKREACYJNO-TURYSTYCZNE
w Radomierzycach
Radomierzyce 76, 59-900 Zgorzelec
telefon: 757210506
e-mail : crt@gmina.zgorzelec.pl

Projekt „Przygoda z Nysą” koncentruje się na wyrównywaniu standardów turystycznych w Unii Europejskiej oraz na tworzeniu optymalnych warunków do realizacji współpracy transgranicznej w zakresie rozwoju turystyki i zacieśniania kontaktów pomiędzy mieszkańcami współpracujących ze sobą samorządów i instytucji. Projekt zakłada poprawę jakości bazy turystycznej poprzez rewitalizację istniejących szlaków rowerowych, traktów pieszych, pieszo-rowerowych, wodnych i konnych oraz budowę nowych szlaków turystycznych. Podejmowane działania przyczyniają się do zmniejszania dysproporcji pomiędzy terenami przygranicznymi. Dzięki nieustannej pracy nad stworzeniem jednolitej, spójnej całości polski i niemiecki turysta może poznawać tradycje, zwyczaje i kulturę sąsiadów oraz – korzystając z bogatej bazy turystycznej – aktywnie spędzać czas wolny. Dzięki sprawnej realizacji kolejnych etapów projektu mieszkańcy terenów przygranicznych oraz turyści zyskali m.in. możliwość korzystania z kilkuset kilometrów nowo wybudowanych tras rowerowych oraz możliwość korzystania z Nysy Łużyckiej jako oznakowanego szlaku wodnego.

Skip to content